Zkouška prozářením


Používá se ke zjištění vnitřní nehomogenity ve výrobcích.
Využívá rozdílného zeslabení rentgenového, nebo gama záření
při průchodu materiálem v místě vady, oproti oblasti bez vady. Rozdíl intenzity prošlého záření se zachycuje vhodným způsobem – např. na film, kde vyvolá jeho rozdílné zčernání. Obraz vady na filmu lze dále vyhodnocovat na základě jeho velikosti, tvaru a zčernání.

Na citlivost zkušebního systému má vliv použitý zdroj záření, geometrické podmínky prozáření, citlivost a typ filmu a jeho zpracování. Na spodním obrázku je znázorněn rozdíl mezi radiogramy pořízenými zářením o různé energii: b1 – RTG 150 kV, b2 – Ir 192, b3 – Co60.

Použití zkoušek prozářením:

  • Zkouškou prozářením lze obecně nejlépe zjistit vady, které jsou orientovány ve směru osového svazku zdroje záření, jako například vady ve svarech vzniklé ve výrobě i provozu, vady v odlitcích a podobně. Použití není omezeno pouze na ocel, lze zkoušet i jiné kovové materiály, plasty…..
  • Prozářením lze zjistit i tloušťku stěny potrubí a jeho vnitřní kondici - viz kapitola měření tlouštěk.
  • K provádění prozařovacích zkoušek je potřeba zajistit režimová opatření - zamezit přístupu nepovolaných osob.
  • Filmy se vyvolávají v běžným způsobem ručně, nebo ve vyvolávacích automatech.
  • Radiogramy se vyhodnocují v zatemněné místnosti.
  • Požadovaná citlivost zkoušky se prokazuje pomocí drátkových, nebo otvorových měrek, které se zobrazí na radiogramu.
RTG 150kVIr 192Co60


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: