Společnost TECHNOTEST s.r.o. vznikla v roce 2007 jako pokračování OSVČ. Sídlí ve vlastních prostorách Blansku, kde se nachází kancelář vedení firmy, zkušebny, zázemí pro pracovníky, sklady a parkovací plochy pro firemní vozidla. Společnost je zaměřená na provádění nedestruktivních zkoušek. Společnost klade důraz na odbornost, danou kvalifikací dle norem Evropského i Amerického kvalifikačního systému, na flexibilitu a na příznivou cenovou úroveň. Hlavní důraz klade společnost na plnění požadavků zákazníků.

Rozsah systému v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naší společnost, její veškeré interní i externí aspekty a zainteresované strany.

Působnost naší společnosti je v, rámci celé ČR, s možností výjezdů v rámci Evropy. Mezi naše důležité zákazníky patří společnosti v oboru strojírenství, stavebnictví, energetiky, přeprava produktů potrubními systémy a podobně. Mezi zákazníky patří velké firmy s celosvětovou působností, jako je SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY, PBS Turbo, s.r.o, ŠKODA AUTO, ČEZ, ČKD BLANSKO a podobně, ale našimi zákazníky jsou i malé firmy, obce a živnostníci.

1. Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem všech našich pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

2. Respektování zákazníka

Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

3. Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti. Při všech našich činnostech volíme takové postupy, které znamenají minimální zátěž pro životní prostředí.

4. Životní prostředí

Při všech našich činnostech volíme takové postupy, které znamenají minimální zátěž pro životní prostředí.

5. Spolupracovníci

Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.