Zkouška ultrazvukovou technikou TOFD


Ultrazvuková technika TOFD zjišťuje vnitřní vady v materiálu. Je založena na principu detekce difrakčních vln, které vznikají při dopadu ultrazvukových vln na rozhraní dvou materiálů.

Zkouška se provádí pomocí dvojice sond, kterými se pohybuje podél svaru. Pohyb sond je zaznamenáván pomocí enkodéru. Záznam zkoušky se uloží do paměti přístroje a lze jej následně vyvolat.

Zkouška TOFD se používá zejména pro zkoušku svarů, ale lze ji také použít pro zkoušku základního materiálu různých dílů. (Například pro detekci creepového poškození parního potrubí)

Výhodou je, že ze záznamu získáme přehled o uspořádání vad v bokorysu svaru a můžeme tak hodnotit svar jako celek.

Další výhodou zkoušky TOFD je, že zaznamenává difrakční vlny, které se šíří všemi směry a proto není citlivá na orientaci vady, na rozdíl od zkoušky provedené technikou pulzního echa, která zaznamenává odražené vlny. Zkouška TOFD tedy není závislá na schopnosti vady tyto vlny odrazit správným směrem.

Pro zkoušku TOFD byly vydány metodické normy a normy pro hodnocení. Stupně přípustnosti jsou prostřednictvím ČSN EN ISO 17635 navázány na stupně kvality dle ČSN EN ISO 5817.

Zkoušku TOFD lze spojit se zkouškou technikou PHASED ARRAY. Na jeden záznam se promítne zkouška svaru jednotlivými technikami (Viz PHASED ARRAY)

Záznamy dat TOFD lze archivovat jako běžné počítačové soubory, lze je kdykoliv vyvolat. TOFD je proto možno použít pro periodické sledování určitých oblastí a sledovat tak případný rozvoj vad.


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: