Tabulka norem


Pro správné provedení nedestruktivní zkoušky je potřeba tuto zkoušku správně zadat. Technik provádějící zkoušku potřebuje znát požadovanou metodiku zkoušení, která určuje, jak se má zkouška provést, například jak citlivé detekční tekutiny se mají použít, z kolika směrů a jakými sondami se provede ultrazvuková zkouška atd. Dále je potřeba znát kritéria pro hodnocení, které určují druh a velikost nepřípustných, nebo ještě přípustných vad. Níže uvedená tabulka neobsahuje zdaleka všechny používané normy, může však pomoci usnadnit předepisování zkoušek u běžných výrobků.

Zde je třeba si uvědomit že:
  • Každá metoda má svoje specifika, která vycházejí z fyzikálních principů zkoušky. (Nevyhovující vadu zjištěnou prozářením nemusím nutně zjistit ultrazvukem, nebo ji mohu hodnotit jako vyhovující) Proto je lépe u náročnějších součástí předepsat více metod.
  • Požadovaná metodika zkoušení má vliv na zjistitelnost vad (Běžná kapilární zkouška provedená systémem s barevným penetrantem je méně citlivá, než s fluorescenčním penetrantem, nebo třeba zkouška ultrazvukem pouze přímou sondou zjistí méně než při použití více směrů zkoušení )
  • Požadovaná metodika zkoušení má vliv na cenu zkoušky (Nepředepisovat nejcitlivější metodiky spolu s nejbenevolentnějšími kritérii pro hodnocení)
  • Zjistitelnost vad je přímo úměrná kvalitě zkušebního povrchu. Požadovaný stupeň jakosti musí být v souladu s kvalitou povrchu, respektive kvalita povrchu se stupněm jakosti.
  • Správné zařazení zkoušky do technologického postupu výroby vede ke zvýšení zjistitelnosti vad.
  • Nedestruktivní zkoušky vyžadují čas (někdy i značný) a některé vyžadují i režimové opatření (zamezení přístupu cizím osobám při RT zkouškách)
  • Není žádná ostuda konzultovat v případě nejasností problematiku nedestruktivních zkoušek s odborníky.


Předmět zkoušky

METODA

Vady

Normy

Určení

Poznámka pro zadání zkoušky

Metodika

Hodnocení

Pro NDT zkoušku svarů je potřeba brát v úvahu ČSN EN ISO 17635. Ta dává do souladu stupně kvality dle ČSN EN ISO 5817 se stupni přípustnosti dle jednotlivých metod a stanovuje doporučení pro nasazení zkoušek na jednotlivé typy svarů

Svary

MT

Povrchové

ČSN EN ISO 17638

ČSN EN ISO 23278

Požadovaný stupeň kvality musí být v souladu s kvalitou povrchu

PT

Povrchové

ČSN EN 571-1

ČSN EN ISO 23277

VT

Povrchové

ČSN EN ISO 17637

ČSN EN ISO 5817

UT

Vnitřní

ČSN EN ISO 17640

ČSN EN ISO 11666

RT

Vnitřní

ČSN EN 444 ČSN EN ISO 17636

ČSN EN 12517

TOFD

Vnitřní

ČSN EN 583-6

ČSN EN 10863

ČSN EN 15617Odlitky

MT

Povrchové

ČSN EN ISO 9934-1,2,3

ČSN EN 1369

PT

Povrchové

ČSN EN 571-1

ČSN EN 1371-1

Lité do písku

Zadat kriteria pro hodnocení okrouhlých a lineárních vad, shluků a řad

ČSN EN 1371-2

Přesné odlitky

ČSN ISO 9916

Slitiny Al a Mg

VT

Povrchové

ČSN EN 1370

Drsnost povrchu

ČSN EN 12454

Odlitky do písku

UT

Vnitřní

ČSN EN

583-1,2,3,4,5

ČSN EN 12680-1

Všeob.použití

ČSN EN 12680-2

Vysoce namáh.součásti

ČSN EN 12680-3

Odl. s kul.grafitem

Zadat, zda odlitek spadá do kategorie „Malé, nebo Velké odlitky“

RT

Vnitřní

ČSN EN 444

EN 12681

Výkovky

MT

Povrchové

ČSN EN 10228-1

PT

Povrchové

ČSN EN 10228-2

UT

Vnitřní

ČSN EN 10228-3

Feritické výk.

Nutno zadat rozsah zkoušení – linie, nebo rastr, 100%

ČSN EN 10228-4

Austenitické výk.

ČSN EN 10308

Tyče

SEP 1923

Vysoce namáhané

Nutno zadat směry zkoušení

Plechy

UT

Vnitřní

ČSN EN 10160

Plošné

Nutno zadat rozsah zkoušení – linie, nebo rastr, 100%

Okraje ke svař.

Nutno provést zvlášť

VT

Povrchové

ČSN EN10163-1

Tl.materiálu

UT

-

ČSN EN 14127

Profily

UT

Vnitřní

ČSN EN 10306

Ocelové válcované profily


Ploché výkovky

UT

Vnitřní

ČSN EN 10307Trubky

UT

Vnitřní

ČSN EN 10893


Zkouška na podélné, příčné vady a zdvojeniny


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: