Zkouška vizuální


Jednoduchá, levná a přitom velmi účinná metoda pro kontrolu povrchových vad. Základem jsou znalosti pracovníka, který provádí kontrolu o problematice kontrolovaného objektu, o předpokládaných typech vad a jejich možných polohách. Nutná je též znalost měřících technik pro zjištění parametrů vad a znalost kriterií pro hodnocení nálezů. Záleží také na psychickém a fyzickém stavu pracovníka, který kontrolu provádí.

Vizuální zkouškou lze zjišťovat jak stav výrobku po jeho dohotovení (např. svary), tak případné změny stavu vyvolané provozem (trhliny, koroze, mechanické poškození)

Principielně je založena na zjišťování světelného nebo barevného kontrastu v místě vady.

ální zkouška se dělí dle způsobu pozorování na kontrolu přímou a nepřímou.

Vizuální kontrola přímá:

Spočívá v pozorování povrchu okem, případně lupou se zvětšením 3 – 6x. Lze ji aplikovat 

přístupných površích. Předpokladem je dostatečné osvětlení 500 – 1000 Lx. Dostatečnost pozorovacích podmínek se ověřuje viditelností linie 0,5 mm široké na kontrolovaném povrchu.  musí být patrná ve všech pozorovacích směrech a vzdálenostech. Jako ověřovací linii lze  žít např. čáru tužkou o Ø 0,5 mm (“Pentelkou”).

Zjištěné vady lze měřit speciálními měrkami, nebo běžnými rozměrovými měřidly.

Vizuální kontrola nepřímá:Slouží ke kontrolám nepřístupných povrchů za pomocí endoskopů, kamer apod. Boroskopy - trubka se zabudovaným optickým systémem. Kontrola možná pouze v přímém směru. Výhodou je snadnější orientace v kontrolovaném prostoru. Fibroskopy - obraz je veden za pomoci vláknových světlovodů. Tyto umožňují zavést optiku do nejrůznějších ohybů a malých otvorů do značné vzdálenosti. Ohebné endoskopy bývají vybaveny možností dálkového ovládání pohybu koncové části pro 

ější zavádění a usnadnění pozorování. Nevýhodu - rastrování obrazu, které je způsobeno  žitím omezeného počtu vláken lze eliminovat pouze použitím kvalitních a moderních  ů. Orientace v prostoru vyžaduje zkušenou obsluhu. Nepřímou vizuální zkoušku je možné též provádět za pomocí videokamer, které jsou do pozorované oblasti transportovány různými manipulátory. Takto získaný obraz je možno dále počítačově zpracovávat a zjišťovat tak velikost napadených ploch, úbytků a podobně.


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: