Těsnost nádrží dle Vodního zákona

Dle Zákona o vodách, („Vodního zákona“) a souvisících vyhlášek 450/2005 a 175/2011 je povinnost provozovatele provádět pravidelné kontroly úložišť závadných, nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek (oleje, řezné kapaliny, vč. nádrží u obráběcích center, potravinářské a zemědělské produkty, chemické látky apod.). Tyto kontroly může provádět pouze Odborně způsobilá osoba (OZO), která je uvedená na seznamu MŽP.

Kontrolována je těsnost nádrží a stáčecího a výtlačného potrubí a kontrole podléhá také technický stav úložiště, včetně záchytných jímek.

Firma TECHNOTEST s.r.o. je oprávněna prostřednictvím své OZO provádět kontroly dle §3a způsobem v souladu s odpovídající technickou normou (ČSN 75 3415, ČSN 75 0905 a souvisejících norem).