Zkouška ultrazvukem


Ultrazvuková zkouška se používá ke zjištění vnitřní nehomogenity ve výrobcích. Je založena na principu odrazu ultrazvukových vln na rozhraní dvou prostředí s rozdílnými akustickými vlastnostmi. Ultrazvuk se do zkoušeného materiálu vysílá pomocí sondy v krátkých impulsech. Velikost a časové zpoždění odezvy se vyhodnocuje na obrazovce ultrazvukového přístroje a lze z nich usoudit na velikost a umístění odrazné plochy (vady).

Ultrazvukovou zkouškou lze obecně nejlépe zjistit vady, které jsou orientovány kolmo ke svazku
UZ vln, jako například vady ve svarech vzniklé ve výrobě i provozu, vady v kovaných a válcovaných materiálech, odlitcích a podobně. Použití není omezeno pouze na ocel, lze zkoušet i jiné kovové materiály, plasty….. Běžně se používají UZ tloušťkoměry, tvrdoměry, hladinoměry, měřením rychlosti šíření lze zjistit záměnu materiálu, nebo například kvalitu litiny. Další aplikací je měření protažení šroubů při dotahování vík reaktorů, turbínových skříní, výměníků apod.

K provádění běžných UZ zkoušek je potřeba zajistit přípravu povrchu – očistit, případně obrousit rozstřiky svarového kovu, nátěry, volné okuje a podobné nečistoty. Teplota nad 60o C ovlivňuje funkci měniče běžných UZ sond a je riziko jejich znehodnocení, je proto nutno použití speciálních sond.K provádění běžných UZ zkoušek je potřeba zajistit přípravu povrchu – očistit, případně obrousit rozstřiky svarového kovu, nátěry, volné okuje a podobné nečistoty. Teplota nad 60o C ovlivňuje funkci měniče běžných UZ sond a je riziko jejich znehodnocení, je proto nutno použití speciálních sond.
Vysoké nároky jsou kladeny na kvalifikaci operátora.

Citlivost ultrazvukových souprav se nastavuje na etalonech s umělými vadami a kontroluje se periodicky v průběhu, a po skončení zkoušky. Materiál etalonu musí odpovídat zkoušenému materiálu. Vysoké nároky jsou kladeny na kvalifikaci operátora.

Citlivost ultrazvukových souprav se nastavuje na etalonech s umělými vadami a kontroluje se periodicky v průběhu, a po skončení zkoušky. Materiál etalonu musí odpovídat zkoušenému materiálu.


TECHNOTEST s.r.o., Pod Strání 14, 678 01 Blansko
Tel: 608 888 478, Fax: 516 411 713, E-mail: