Zkoušky těsnosti

Zkoušky těsnosti se provádí pomocí průsakové zkoušky a zkoušky vakuovou komůrkou

Průsaková zkouška

Průsaková zkouška se používá ke zjištění vad souvisejících s oběma povrchy současně, které vedou k úniku média. Využívá kapilárně aktivní detekční tekutiny. Tato, po nanesení na zkoušený povrch z jedné strany, pronikne do necelistvosti, a vzlíná vlivem působení kapilárních sil k protilehlému povrchu. Zde se indikace zviditelní stejně jako u běžné kapilární zkoušky pomocí vývojky.

Citlivost metody závisí, stejně jako u kapilárních zkoušek, na použitých detekčních tekutinách, teplotě zkoušeného povrchu, penetrační době, době vyvíjení. Výrazný vliv na zkoušku má příprava zkušebního povrchu.

Použití průsakové zkoušky

Průsakovou zkoušku lze použít například tam, kde již byla detekována necelistvost vedoucí k průsaku jiným způsobem, avšak místo průsaku nelze lokalizovat. Typickým příkladem necelistvostí tohoto typu jsou deskové výměníky, u nichž je zjištěn průnik médií mezi komorami. Další možnosti použití jsou zjištění průsaků u beztlakých (otevřených) uskladňovacích nádob například v místech opravy zavařením, nebo u odlitků.

Zkouška vakuovou komůrkou

Zkouška vakuovou komůrkou se provádí zejména u svarů s možností přístupu pouze z jednoho povrchu. Princip zkoušky spočívá ve vizuální detekci úniku pomocí bublinek, které se tvoří v místě netěsnosti. Na zkoušený povrch se nanese pěnivý roztok a přiloží se speciální vakuová komůrka s průhledným víkem. Pomocí vývěvy se z komůrky vyčerpá vzduch. Pokud je v oblasti, překryté komůrkou netěsnost, vytvoří se pěna, která je pozorovatelná přes průhledné víko.

Průsakovou zkoušku pro ověření těsnosti nelze použít u oboustranných svarů s konstrukčním neprůvarem u uskladňovacích nádrží. Zde je nutno použít zkoušku vakuovou komůrkou.

Pro detekci netěsností používá firma TECHNOTEST s.r.o. i další zkušební metody – viz Těsnost nádrží dle Vodního zákona

Průsaková zkouška - Indikace, vyvolaná netěsností
Průsaková zkouška - Indikace, vyvolaná netěsností
Průsaková zkouška - Indikace, vyvolaná netěsností u desky výměníku
Průsaková zkouška - Indikace, vyvolaná netěsností u desky výměníku
Zkouška vakuovou komůrkou - Indikace, vyvolaná netěsností
Zkouška vakuovou komůrkou - Indikace, vyvolaná netěsností